25.05.2014

Podział zysku, kapitał podstawowy, zapasowy, dywidenda

Adam Adamczyk

Każdy zarząd spółki kapitałowej (sp. z o.o., S.A.) co roku podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy decyduje o ew. podziale zysku. Wydawać by się mogło, iż są to proste decyzje. Podzielić cały roczny zysk na akcjonariuszy i działać dalej. Okazuje się jednak, że wielokrotnie nie są to proste decyzje.
Musimy uświadomić sobie, iż podział zysku i wypłata dywidendy skutkuje wypłatą realnych pieniędzy z konta firmy i obniżeniem jej wartości księgowej oraz możliwości rozwoju i sprawnego działania w trakcie zmian koniunkturalnych czy zawirowań związanych z nierzetelnymi kontrahentami.
W jakim stopniu zatem zaleca się wypłacać dywidendę czy jakie działania powinien podjąć Zarząd firmy odnośnie podziału zysku? Jak w każdej skomplikowanej dziedzinie życia nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Dobre praktyki mówią, iż Zarząd powinien zysk przeznaczać na podwyższenie kapitału zapasowego spółki, który powinien osiągnąć min. 1/3 kapitału podstawowego spółki.
Niektóre szkoły przedsiębiorczości mówią o przeznaczaniu ok. 8-12% zysków rocznych na podwyższenie kapitału zapasowego lub przeznaczeniu części zysku także na podwyższenie kapitału podstawowego co w przypadku spółek publicznych (S.A.) jest często wyznacznikiem pozycji i wiarygodności i zwiększają wycenę jednostkową każdej akcji przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, iż podniesienie kapitału zakładowego wymaga zmian w KRS.
Co się stanie kiedy nasza firma nie podejmie z jakiś przyczyn decyzji co zrobić z zyskiem? W rachunkowości i bilansie oznacza to przeniesienie zysku do pozycji "Zysk (strata) z okresów ubiegłych". Praktycznie to pieniądze, które zostają w firmie i mogą być wykorzystane do zagospodarowania przez firmę w obecnym i przyszłych latach.
Każdą taką sytuację w systemie NowyInteres.pl jesteśmy w stanie prosto zasymulować w naszym systemie zmieniając parametry Podziału zysku, które znajdziesz w Ustawieniach biznesplanu.


Na powyższym przykładzie zysk z 2014 roku w połowie przeznaczyliśmy na wypłatę dywidendy a w drugiej połowie na Podwyższenie kapitału zapasowego. Akcjonariusze będą zachwyceni :-) Natomiast z 2015 roku 20% zysku przejdzie w ręce akcjonariuszy a 80% przeznaczymy na podwyższenie kapitału zapasowego.
Zmiana tych ustawień, które będą miały szczególne konsekwencje na finanse firmy, możesz odszukać w Rachunku przepływów finansowych oraz Bilansie firmy.
W Rachunku przepływów finansowych w sekcji C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej znajdują się wypłaty dywidendy (punkt III.b).

Podziału zysku należy szukać także w Bilansie. Zobacz na zmiany w Pasywach.Jeżeli chcesz możesz także parametry podziału zysku pokazać na wydruku. Przejdź do Drukowania i zmień ustawienia jak na rysunku poniżej.


Na drugiej stronie pod klauzulą poufności pokaże się ramka z planem podziału zysku.


18.05.2014

Wskaźniki efektywności biznesplanu

Adam Adamczyk


Tworząc koncepcję rozwoju biznesu niemal zawsze chcemy optymalizować swoje decyzje. Trudno to robić na podstawie samych obliczonych liczb z bilansu, rachunku wyników czy rachunku przepływów finansowych. Analizowanie tych danych jest główną domeną naprawdę zaawansowanych analityków finansowych.
Zarządy zwykle analizują sensowność podejmowania kluczowych decyzji na podstawie wskaźników. Pomocne są do tego wskaźniki efektywności, które w odróżnieniu od wskaźników czysto finansowych zależnych od branż pozwalają na bardziej uniwersalne porównanie planów rozwoju firmy.
Od stycznia 2014 roku dla użytkowników NowyInteres.pl z wykupionym pakietem Premium wprowadzamy wskaźniki efektywności, które obliczane są przy każdej modyfikacji sekcji finansowych biznesplanu.
Znajdziesz wśród nich NPV (wartość bieżąca netto), NPVR (relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych) i chyba najbardziej oczekiwany wskaźnik IRR(wewnętrzna stopa zwrotu).
Wskaźniki efektywności są obliczane automatycznie w tle i pokazują się bezpośrednio na pulpicie
użytkownika przy wybranym biznesplanie.


Możesz dowolnie zmieniać stopę dyskontową, która wynika bezpośrednio ze zmiany wartości pieniądza w czasie.
Zmiany możesz dokonać dla każdego biznesplanu osobno. W naszym systemie domyślna stopa dyskontowa wynosi 10%. Aby zmienić stopę dyskontową przejdź do Ustawień planu i znajdź zakładkę Parametry finansowe planu jak na rysunku poniżej.

Dodatkowo możesz umieszczać wyliczone wskaźniki do wydruków biznesplanów.
Przejdź do dowolnej sekcji, w której chcesz umieścić wskaźniki efektywności np. do Sekcji Wskaźniki finansowe jak na rysunku poniżej i kliknij na przycisku Dodaj element.


Wybierz z listy dostępnych elementów Wskaźniki efektywności jak poniżej.
Kliknij na przycisku Utwórz na górnej liście.


To wszystko! Na nowych wydrukach (Pełny PDF) pojawią się Twoje wskaźniki efektywności.
11.05.2014

Wprowadzanie dotacji do biznesplanu

Adam Adamczyk


Jednym z podstawowych problemów w przypadku planowania otrzymania dotacji UE jest gdzie je umieścić w biznesplanie aby było to zgodne z zasadami rachunkowości.
Problem jest dość skomplikowany ponieważ dotacje z UE przyznawane są w różnych formach i różnych celach. Dość dokładnie opisane jest to pod tym linkiem.
W poniższym opisie zajmiemy się przypadkiem najczęstszym mającym związek z dotacją (tzw. pomoc publiczna) przyznawaną na zakup środka trwałego lub współfinansowanie zakupów wartości materialnych i prawnych w systemie NowyInteres.pl
Załóżmy zatem przypadek, w którym w pewnym czasie spodziewamy się otrzymania dotacji np. w czerwcu 2014 w wysokości 70.000 zł związanego z zakupem środka trwałego o koszcie netto 100.000 zł.

Krok 1 - dodanie elementu Pozostałych przychodów operacyjnych

Dotacje przyznawane z UE najczęściej klasyfikowane są jako Pozostałe Przychody Operacyjne.
1. Przejdź do sekcji Pozostałe Koszty i Przychody Operacyjne
2. Otwórz sekcję i sprawdź czy nie ma już dodanego elementu finansowego Pozostałe Przychody Operacyjne.


Jeżeli nie ma modułu jak na rysunku powyżej to kliknij przycisk Dodaj nowy element


Wybierz z listy komponent Pozostałe Przychody Operacyjne a następnie kliknij na Utwórz.


Utworzy się nowy element Pozostałe Przychody Operacyjne
Wybierz ten element aby przejść do wprowadzania danych.

Krok 2 - wprowadzenie dotacji

Wprowadź dotację jak na poniższym rysunku.

Krok 3 - wpływ na rachunek wyników

W Rachunku Wyników dotacja pojawia się w sekcji D. Pozostałe przychody operacyjne pkt II - dotacje. Powoduje to zmianę Zysku z działalności operacyjnej.


Krok 3 - wpływ na bilans

W Bilansie dotacja wpływa na aktywa i oczywiście z drugiej strony na pasywa. Warto zauważyć iż dotacja jako przychód podlega opodatkowaniu wg. zasad ogólnych (CIT). W naszym przypadku to 13.300 zł widoczne w odpowiednich kolumnach bilansu.Podsumowanie

Opcja łatwego i prostego wprowadzania dotacji możliwa jest dzięki komponentowi Pozostałe przychody operacyjne. Komponent dostępny jest dla użytkowników kont Premium.
Dla uproszczenia demonstracji i pokazania wyliczeń w przykładzie nie wprowadziliśmy środka trwałego, który należy dodać w zupełnie tradycyjny sposób jak pozostałe środki trwałe.

04.05.2014

Przywracanie usuniętych elementów biznesplanu

Adam Adamczyk


Nasz system NowyInteres.pl pozwala na dowolne dostosowanie biznesplanu do własnych potrzeb. Istnieje funkcja usunięcia dowolnych elementów planu a także całych sekcji i rozdziałów. Przed każdym takim usunięciem użytkownik musi potwierdzić chęć usunięcia np. jak na rysunku poniżej.


Czasem zdarza się jednak, że użytkownik zmieni zdanie i chce przywrócić usunięte elementy, sekcje czy rozdziały. Dlatego dla profesjonalnych, płatnych kont wprowadziliśmy możliwość przywracania z kosza.


Obok nazwy Kosz zobaczysz ile elementów obecnie się tam znajduje. Kliknij na nazwie Kosz aby przejść do funkcji odzyskiwania elementów.
Przywracanie z kosza jest proste i pełni tą samą funkcję co Kosz w różnych systemach operacyjnych. Usunąłeś – zmieniłeś zdanie – to przywróć.


Element powróci na swoje miejsce. Czasem jeden krok do tyłu pomaga zaoszczędzić sporo czasu. :-)

Popular Posts